Algemene voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op Xiomara infrared, dat onderdeel is van Emmelkamp BV.

 

Artikel 1. Algemeen

1.1           Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, orderbevestigingen, verkopen, leveringen en overeenkomsten van Emmelkamp BV. In het geval van gehele of gedeeltelijke nietigheid of ongeldigheid van een of meer bepalingen blijven de overige bepalingen van kracht.

1.2           De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Emmelkamp BV, voor de uitvoering waarvan door Emmelkamp BV derden dienen te worden betrokken.

1.3           Emmelkamp BV wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

1.4           Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

2.1           Een offerte, aanbieding of prijsopgave bindt Emmelkamp BV niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.2           Een overeenkomst tussen Emmelkamp BV en opdrachtgever bindt Emmelkamp BV slechts nadat Emmelkamp BV de overeenkomst aan opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 3. Wijziging in de opdracht / Meerwerk

3.1           Door de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht verlangde wijzigingen moeten door de opdrachtgever schriftelijk aan Emmelkamp BV worden doorgegeven, bij opgave op andere wijze is het risico van de wijziging voor de uitvoering voor rekening van de opdrachtgever.

3.2           Veranderingen in een al verstrekte opdracht kunnen als gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd wordt overschreden, wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht door of namens opdrachtgever, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

3.3           Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als:

  1. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek;
  2. de door de opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;
  3. van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt afgeweken.

3.4           Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gold op het moment van het sluiten van de overeenkomst.

3.5           Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag opdrachtnemer bij de eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij opdrachtgever in rekening brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat het gevolg is van een verzoek van opdrachtnemer.

Artikel 4. Uitvoering

4.1           Indien Emmelkamp BV gegevens behoeft van de opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever deze juist en volledig aan Emmelkamp BV ter beschikking heeft gesteld.

4.2           Emmelkamp BV behoudt zich het recht voor om, indien dit naar inzicht van Emmelkamp BV wenselijk of noodzakelijk is, (delen) van de opdracht uit te besteden aan derden.

Artikel 5. Levering

5.1           Levering geschiedt af bedrijf van Emmelkamp BV. De opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Emmelkamp BV gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de opdrachtgever.

5.2           De overeengekomen leveringstijd is slechts een benadering zodat deze niet geldt als uiterste / fatale termijn. Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding ter zake. Opdrachtgever heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding of opzegging van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de afleveringstermijn zodanig is, dat van opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij het betreffende gedeelte van de overeenkomst in stand laat. Opdrachtgever is dan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, mits hij hiervan aan Emmelkamp BV schriftelijk kennis geeft en onverminderd het recht van Emmelkamp BV om binnen twee weken na ontvangst van kennisgeving de betreffende producten alsnog aan opdrachtgever af te leveren.

Artikel 6. Overmacht

6.1           Indien Emmelkamp BV door overmacht niet aan zijn verplichtingen tegenover opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand, en is het in het recht van Emmelkamp BV om zijn verplichtingen, voor zover deze niet zijn uitgevoerd, te annuleren. Als overmacht zullen onder meer gelden: oorlog, oproer, rellen, molest, staking en uitsluitende stremming van het vervoer, breuk van machines en/of gereedschap, niet beschikbaar zijn van vervoer, stagnaties in de aanvoer, storingen in de levering van nutsvoorzieningen, niet of niet tijdige leveringen door toeleveranciers, overheidsmaatregelen evenals iedere andere omstandigheid welke dan ook, waardoor het voor Emmelkamp BV redelijkerwijs gesproken onmogelijk is om op normale wijze te leveren.

6.2           Onder overmacht wordt tevens begrepen iedere gebeurtenis of omstandigheid ten gevolge waarvan nakoming door Emmelkamp BV zo bezwaarlijk en/of kostbaar is geworden in vergelijking met de omstandigheden tijden het aangaan van de overeenkomst dat nakoming, naar het oordeel van Emmelkamp BV, in redelijkheid niet meer kan worden verlangd.

6.3           Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt, of indien de overmachtsituatie langer dan 2 maanden voortduurt, kan de overeenkomst worden ontboden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelden schade.

6.4           Wederpartij heeft wel de verplichting om van Emmelkamp BV het uitgevoerde gedeelte van de opdracht af te nemen en haar dat gedeelte te betalen. Wederpartij heeft te allen tijde de verplichting om de gemaakte kosten van derden, welke Emmelkamp BV ten behoeve van wederpartij heeft gemaakt te vergoeden.

Artikel 7. Reclameren

7.1 Opdrachtgever is verplicht de goederen onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming of na ontvangst door hem zelf, of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren. Transportschade en andere zichtbare fouten, dienen onmiddellijk door de opdrachtgever op de vrachtbescheiden te worden genoteerd, waarbij -bij gebreke daarvan- Emmelkamp BV niet aansprakelijk is voor de schade. Overige reclames over gebreken aan de goederen dienen uiterlijk binnen 30 dagen na aankomst van de goederen / dan wel inspectie, schriftelijk aan Emmelkamp BV te worden meegedeeld. Ieder recht op reclame vervalt indien niet binnen voornoemde termijn wordt gereclameerd.

7.2             Indien de opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.

7.3           Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Emmelkamp BV de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de opdrachtgever, ter keuze van Emmelkamp BV, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Emmelkamp BV te retourneren en de eigendom daarover aan Emmelkamp BV te verschaffen, tenzij Emmelkamp BV anders aangeeft.

7.4         Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Emmelkamp BV daardoor gevallen, integraal voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 8. Prijzen

8.1           Alle prijzen van Emmelkamp BV zijn uitgedrukt in euro en exclusief omzetbelasting.

8.2           Na de bevestiging van de overeenkomst, of na het doen van een niet vrijblijvend aanbod, blijft Emmelkamp BV bevoegd de prijs aan te passen en wijzigingen in de (productie)kosten, materiaalprijzen, invoerrechten, belastingen, koersen van buitenlandse valuta, transportkosten en dergelijke, voor zover deze wijzigingen buiten de macht van Emmelkamp BV vallen, zoals bijvoorbeeld door schaarste of contractbreuk door de leverancier van Emmelkamp BV, door te voeren.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

9.1           Alle door Emmelkamp BV in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Emmelkamp BV totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Emmelkamp BV gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

9.2           Door Emmelkamp BV geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

9.3           De opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Emmelkamp BV veilig te stellen.

9.4           Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de opdrachtgever verplicht om Emmelkamp BV daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

9.5           De opdrachtgever verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade evenals tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Emmelkamp BV ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Emmelkamp BV gerechtigd tot deze penningen. Voor zover als nodig verbindt de opdrachtgever zich er ten opzichte van Emmelkamp BV bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

9.6           Voor het geval Emmelkamp BV zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Emmelkamp BV en door Emmelkamp BV aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Emmelkamp BV zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 10. Betaling en zekerheidstelling

10.1         Bij aflevering van de goederen conform de overeenkomst dienen de goederen bij aflevering contant betaald te worden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Voor het overige dient de opdrachtgever de hem in rekening gebrachte bedragen, effectief in de valuta vermeld op de factuur, binnen 30 dagen na factuurdatum aan Emmelkamp BV te betalen. Alle aan opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting, inhouding of verrekening worden voldaan. Opdrachtgever heeft nimmer het recht, ook niet in geval van reclame, zijn verplichtingen op te schorten.

10.2         Iedere betaling van opdrachtgever strekt tot betaling van de langst openstaande factuur. Opdrachtgever is zonder nadere ingebrekestelling over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag de wettelijke rente verschuldigd. Indien opdrachtgever ook na het verstrijken van een nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en rente niet heeft betaald, is opdrachtgever verplicht Emmelkamp BV alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te vergoeden met een minimum van €75, – De kosten worden berekend op basis van de volgende tabel:

Over de eerste 3.000 euro: 15 procent;
Over het meerdere tot 6.000 euro: 10 procent;
Over het meerdere tot 15.000 euro: 8 procent;
Over het meerdere tot 60.000 euro: 5 procent;
Over het meerdere vanaf 60.000 euro: 3 procent.

Als de werkelijke gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt, zijn de werkelijke kosten verschuldigd.

10.3         Emmelkamp BV houdt zich het recht voor van opdrachtgever een waarborg te eisen voor nakoming van zijn verplichtingen. In geval van weigering van opdrachtgever om de gevraagde waarborg te geven, danwel in geval van te late betaling is Emmelkamp BV voorts gerechtigd levering van andere goederen op te schorten en/of andere met de opdrachtgever gesloten overeenkomsten te ontbinden, of de uitvoering daarvan op te schorten zonder daarvoor tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Opdrachtgever is alsdan verplicht tot vergoeding van de daaruit voor Emmelkamp BV ontstane kosten en schade, gederfde winst daaronder begrepen.

Artikel 11. Ontbinding en opschorting

11.1         Onverminderd de haar verder toekomende rechten is Emmelkamp BV bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, het zij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, het zij de overeenkomst in onvoltooide staat te beëindigen, indien de opdrachtgever:

a) surseance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend;
b) in staat van faillissement is verklaard, of een aanvraag daartoe is ingediend;
c) in de nakoming van zijn verplichting is tekortgeschoten, danwel het voor Emmelkamp BV voorzienbaar is dat hij daarin zal tekortschieten.

11.2         Beëindiging en opschorting geschiedt door middel van een schriftelijke verklaring zonder dat Emmelkamp BV gehouden is tot enige schadevergoeding of garantie.

11.3         Alle vorderingen die Emmelkamp BV in deze gevallen op de opdrachtgever mocht hebben of verkrijgen zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn, waarbij Emmelkamp BV gerechtigd is de betreffende producten terug te nemen.

Artikel 12. Garantie

12.1         De door Emmelkamp BV te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Emmelkamp BV kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

12.2         De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van één jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Emmelkamp BV verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

12.3         Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit:

  1. Onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan;
  2. Gebruik na de houdbaarheidsdatum;
  3. Onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de opdrachtgever en/of door derden;
  4. Wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Emmelkamp BV, de opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen;
  5. Daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden;
  6. Het product uit elkaar is gehaald, of pogingen daartoe zijn ondernomen;
  7. Indien het product werd ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.

De opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Emmelkamp BV geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1         Emmelkamp BV is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van opdrachtgever of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijf- of milieuschade of zuivere vermogenschade.

13.2         Iedere overige aansprakelijkheid is in alle gevallen beperkt tot het factuurbedrag van de desbetreffende geleverde goederen, met uitzondering van de aansprakelijkheid welke dwingendrechtelijk voorvloeit uit de afdeling 6.3.3. BW (productaansprakelijkheid).

13.3         Emmelkamp BV is niet aansprakelijk voor eventuele schade die optreedt als gevolg van instructies die opdrachtgever verstrekt (heeft) ten aanzien van ontwerp, vormgeving etc. Opdrachtgever is aldus volledig verantwoordelijk voor de door hem / haar verstrekte informatie.

13.4         Behoudens het geval van grove schuld of opzet van Emmelkamp BV of diens leidinggevend personeel, zal opdrachtgever Emmelkamp BV vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook.

13.5         Elke aanspraak op vergoeding of herstel vervalt indien deze aanspraak niet binnen de termijn van reclame of binnen de garantieperiode kenbaar is gemaakt.

13.6         Het staat Emmelkamp BV vrij te bepalen of zij op grond van bovenstaande artikelen, koper schadeloos stelt, danwel tot vervanging van het geleverde overgaat, indien dat redelijkerwijs mogelijk is.

13.7         In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Emmelkamp BV en de door Emmelkamp BV bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 14. Intellectuele eigendom

14.1         Emmelkamp BV behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Emmelkamp BV heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 15.   Risico-overgang

15.1         Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de opdrachtgever in de macht van de opdrachtgever worden gebracht.

Artikel 16. Toepasselijk recht en geschillen

16.1         Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Emmelkamp BV partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

16.2         De rechter in de vestigingsplaats van Emmelkamp BV is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

16.3         Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

peter postmaAlgemene voorwaarden